Vodiči v cestnej doprave na živnosť

Posted On pondelok, 29 apríl 2019 08:13
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

V súčasnosti mnoho vodičov nákladných vozidiel nad 3,5 t alebo vozidiel určených na prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča vykonáva činnosť vodiča na „živnosť“. Podľa platných predpisov však vodič v cestnej doprave môže pôsobiť ako mobilný zamestnanec alebo ako samostatne zárobkovo činný vodič, avšak povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy (resp. licencia Spoločenstva) musí byť v tomto prípade na jeho meno.

 

V prípade vodiča ako samostatne zárobkovo činného vodiča je potrebné ozrejmiť dva prípady.

- Prvý prípad je, keď vodič je ako samostatne zárobkovo činný vodič, čiže je podnikateľom v cestnej doprave. To znamená, že povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, resp. licencia Spoločenstva, je na jeho meno a on je zároveň dopravcom (samozrejme, môže mať vydané aj živnostenské oprávnenia na iné predmety podnikania). Ide o prípad, ktorý je v súlade s legislatívou.

- Druhý prípad, ktorý sa často vyskytuje, je ten, že vodiči vykonávajú činnosť vodiča na živnosť, ktorej obsahom je vedenie cudzieho motorového vozidla, avšak pre iného dopravcu, čiže držiteľom povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, resp. licencie Spoločenstva, je iná osoba (alebo spoločnosť), nie uvedený vodič, a teda v tomto prípade vodič nie je dopravcom v cestnej doprave.

TB NEWSLETTER

Živnosť

Práve spomínaný druhý prípad sa často vyskytuje v praxi. Ide o to, že vodiči vykonávajú činnosť vodičov v osobnej a nákladnej cestnej doprave na základe živnosti s rôznou špecifikáciou predmetu podnikania s obsahom (rozsahom oprávnenia) zahrňujúcim vedenie cudzieho motorového vozidla. Uvedenú živnosť je možné použiť na činnosti spočívajúce v poskytovaní osobnej služby majúcej charakter obsluhy (vedenia) cudzieho motorového vozidla a nie na činnosť spočívajúcu v preprave osôb, zvierat, vecí alebo zásielok dopravcom na základe zmluvy o preprave podľa vypracovaného prepravného poriadku a tarify alebo podľa dohodnutej trasy.

Vodiči (zamestnanci) sa v mnohých prípadoch práve týmto spôsobom formálne zmenia na podnikateľov (samostatne zárobkovo činných vodičov), a to aj napriek skutočnosti, že nedošlo k naplneniu základných charakteristík podnikania. Vodiči zároveň týmto spôsobom menia svoj pracovno-právny status na obchodný vzťah, napriek tomu, že tieto fyzické osoby (vodiči) vykonávajú tú istú prácu ako vodiči – zamestnanci.

 

Zákon č. 462/2007 Z. z.

Požiadavky na organizáciu pracovného času v doprave sú upravené v zákone č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 462/2007 Z. z.“).

Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 462/2007 Z. z. mobilné činnosti v cestnej doprave môžu vykonávať:

a, mobilní zamestnanci v cestnej doprave zamestnaní v dopravných podnikoch vykonávajúcich cestnú dopravu, na ktorú sa vzťahujú osobitné predpisy (nariadenie (ES) č. 561/2006, nariadenie (EÚ) č. 165/2014) alebo medzinárodná dohoda (Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave – AETR),

b, samostatne zárobkovo činní vodiči.

Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 462/2007 Z. z. mobilní zamestnanci v cestnej doprave na účely tohto zákona sú vodiči a ďalší členovia cestujúceho personálu, ktorí vykonávajú dopravné činnosti v cestnej doprave pre zamestnávateľa v pracovnom pomere.

 

Smernica 2002/15/ES

Zákonom č. 462/2007 Z. z. bola transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave (ďalej len „smernica 2002/15/ES“), kde sú okrem iného aj definície mobilného pracovníka a samostatne zárobkovo činného vodiča. Na účely tejto smernice podľa čl. 3 písm. d) a e) sa rozumie:

d, „mobilný pracovník“ je každý pracovník tvoriaci časť jazdného personálu, vrátane praktikantov a učňov, ktorý je v službe podniku vykonávajúceho osobnú alebo nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu alebo na svoj vlastný účet;

e, „samostatne zárobkovo činný vodič“ znamená každú osobu, ktorej hlavným zamestnaním (resp. činnosťou) je preprava osôb alebo tovaru po ceste pri prenájme alebo za úhradu v zmysle právnych predpisov Spoločenstva na základe licencie Spoločenstva alebo akéhokoľvek profesionálneho oprávnenia na vykonávanie vyššie uvedenej dopravy, ktorá má právo pracovať pre seba a ktorá nie je viazaná na zamestnávateľa pracovnou zmluvou alebo iným typom pracovného hierarchického vzťahu, ktorá môže voľne organizovať relevantné pracovné činnosti, ktorej príjem závisí priamo od vyprodukovaného zisku a ktorá môže slobodne, individuálne alebo prostredníctvom spolupráce s inými samostatne zárobkovo činnými vodičmi mať obchodné vzťahy s niekoľkými zákazníkmi.

Na účely tejto smernice tí vodiči, ktorí nespĺňajú tieto kritériá, podliehajú tým istým povinnostiam a výhodám vyplývajúcim z tých práv, ktoré platia pre mobilných pracovníkov podľa tejto smernice.

Zi 03x

Obchodný zákonník

V tejto súvislosti je zároveň potrebné uviesť, kto je podnikateľom podľa Obchodného zákonníka. Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov podnikateľom je:

a, osoba zapísaná v obchodnom registri,

b, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

c, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov – sem patrí aj oblasť cestnej dopravy podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 56/2012 Z. z.“),

d, fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Z uvedeného vyplýva, že ak ide o vodiča ako samostatne zárobkovo činného vodiča, ide o prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa zákona č. 56/2012 Z. z.

 

 

Zákon č. 56/2012 Z. z.

Prevádzkovateľ cestnej dopravy (dopravca) môže vykonávať cestnú dopravu na základe povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a medzinárodnú dopravu na základe licencie Spoločenstva. Cestnú dopravu podľa zákona č. 56/2012 Z. z. nie je možné prevádzkovať na základe živnosti.

Z uvedeného vyplýva, že ak vodič je samostatne zárobkovo činná osoba (čiže zároveň dopravca – prevádzkovateľ cestnej dopravy), povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a licencia Spoločenstva musia by na jeho meno.

 

Záver

Na základe uvedeného vodič v cestnej doprave môže pôsobiť ako:

- mobilný zamestnanec (mobilný pracovník) – musí byť podľa § 7 ods. 1 zákona č. 462/2007 Z. z. v pracovnom pomere k zamestnávateľovi (dopravcovi), alebo

- samostatne zárobkovo činný vodič, avšak povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a licencia Spoločenstva musia byť na jeho meno, čiže vodič je zároveň dopravcom v cestnej doprave. V prípade, že ide o porušenie týchto povinností, hrozia sankcie tak vodičovi, ako aj dopravcovi, pre ktorého je vodič ako živnostník v obchodnom vzťahu.

 

Sankcie

Zákon č. 462/2007 Z. z. je zmenený zákonom č. 9/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 9/2019 Z. z.“). Zákon č. 9/2019 Z. z. nadobudol účinnosť 1. apríla 2019. Novelou sa však len spresnili niektoré ustanovenia týkajúce sa mobilných pracovníkov – vodičov a zároveň sa upravili sankcie v tejto oblasti. Podľa zákona č. 462/2007 Z. z. sú kontrolnými orgánmi v tejto oblasti inšpektoráty práce, ktoré majú oprávnenie aj ukladať sankcie.

Zi 04x

Sankcia pre zamestnávateľa

Inšpektorát práce uloží zamestnávateľovi alebo dopravnému podniku pokutu od 1 659,70 eur do 16 596,96 eur, ak neuzatvoril s vodičom, ktorý vykonáva pre neho dopravné činnosti v cestnej doprave, pracovný pomer, ak nejde o samostatne zárobkovo činného vodiča.

Sankcia pre vodiča

Zákon č. 462/2007 Z. z. stanovuje aj pokutu pre vodiča. Podľa zákona č. 462/2007 Z. z. sa priestupku dopustí vodič, ktorý vykonáva dopravné činnosti v cestnej doprave pre dopravný podnik, s ktorým neuzatvoril pracovný pomer, ak nejde o samostatne zárobkovo činného vodiča. Za uvedený priestupok je možné uložiť pokutu v blokovom konaní do 330 eur alebo v rozkaznom konaní do 500 eur.

Text: Ing. Hana Jurkovičová, PhD., ilustračné foto: Scania, rak

Čítať 10738 krát

Trafficban

Prihláška na odber noviniek

Chcete mať najčerstvejšie informácie zo sveta dopravy?
Zaregistrujte sa na odber nášho newslettera.

Zadajte Váš e-mail
Invalid Input

Facebook

Ak sa Vám naša stránka páči, podporte nás aj na našom facebookovom profile.

Návštevnosť

Práve tu je 195 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Redakcia
Truck & Business

Auto Business Media, s. r. o.
Drieňová 23
821 01 Bratislava

Tel.: +421 2 39 00 91 75
Fax: +421 2 39 00 91 75Riaditeľ vydavateľstva, inzercia:
Ján Keder
GSM: +421 911 915 308

Šéfredaktor magazínu, články:
GSM: +421 911 915 309

E-mail: info@truck-business.sk

Používaním stránok prevádzkovateľa AUTO BUSINESS MEDIA s.r.o. súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.