Národná rada SR na svojej 51. schôdzi 28. októbra schválila novelu zákona o cestnej premávke a zmeny a doplnenia niektorých ďalších zákonov. Niektoré úpravy by mali byť účinné od 1. decembra 2019, niektoré od 1. apríla 2020.

Že poslanci vedia prekvapiť v poslednej chvíli, dokázali pri ostro sledovanom návrhu na zníženie veku na udelenie vodičského skupiny C a CE na 18 rokov a skupiny D a DE na 21 rokov pre územie Slovenska s podmienkou absolvovania základnej kvalifikácie. Pozmeňovacím návrhom poslancov Petra Pamulu a Tibora Bernaťáka za SNS parlament schválil úpravu, podľa ktorej nebudú môcť skoršie žiadať o spomínané oprávnenia všetci, ale iba príslušníci polície, zboru väzenskej a justičnej stráže, hasičského a záchranného zboru, colníci alebo profesionálni vojaci.

Počas vedenia vozidla bude od 1. decembra zakázané držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať telefónny prístroj alebo iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenie okrem použitia systému „hands free“ alebo vykonávať inú obdobnú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla. Zároveň sa novelou zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch zvyšuje horná hranica možnej pokuty za používanie mobilov a podobných zariadení mimo „hands free“ počas jazdy v blokovom konaní z 50 eur na 100 eur a v riadnom konaní zo 100 eur na 200 eur.

Novela zavádza okrem iného aj rehabilitačný program v podobe sedení pod dohľadom psychológa pre vodičov s oprávnením skupiny B, ktorí v lehote do dvoch rokov od udelenia vodičského oprávnenia ako vodiči motorového vozidla dvakrát porušia pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom alebo prekročia rýchlosť jazdy vozidiel.

Úprava legislatívy zavádza napríklad tiež striedavé radenie aj pri zbiehaní jazdných pruhov. Zmeny sa dotknú aj parkovania na chodníku tak, aby nebolo možné jazdiť po chodníku, ale zaparkovať len na chodníku priľahlom k ceste. Osoba na kolobežke s pomocným motorčekom je už definovaná nie ako chodec, ale ako vodič nemotorového vozidla. Významnou zmenou je aj, že sa zjednoduší evidencia a prehlasovanie vozidiel. Rovnako bude po novom dostupná 365-dňová diaľničná známka, ktorá bude platiť rok od jej zakúpenia.

Od 1. apríla 2020 bude napríklad tiež povinné vytvárať pri vzniku kolóny stojacich vozidiel na diaľnici alebo na smerovo rozdelenej ceste mimo obce s najmenej dvomi jazdnými pruhmi v jednom smere jazdy tzv. záchranársku uličku - pri dvoch pruhoch v strede, pri viac ako dvoch pruhoch medzi ľavým jazdným pruhom a k nemu priliehajúcim jazdným pruhom. Ak ju vodič nevytvorí, príslušník polície mu bude môcť dať pokutu 99 eur, ak poruší zákaz jazdy v tejto uličke, čaká ho pokuta až 300 eur.

Cestu pre motorové vozidlá budú môcť tiež od 1. apríla 2020 používať len vodiči motorových vozidiel s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 60 km/h. K úprave legislatívy súvisiacej s cestnou premávkou sa na našich stránkach ešte podrobnejšie vrátime.

Text: rak, ilustračné foto: MoT

Zverejnené v Novinky

Slovenská vláda na svojom 161. zasadaní 19. júna schválila návrh zákona z dielne Ministerstva vnútra SR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V časti o vodičských oprávneniach a vodičských preukazoch sa navrhuje možná menej prísna aplikácia európskeho práva pri udeľovaní vodičských oprávnení pre nákladné vozidlá a autobusy, ktorá platila na Slovensku aj pred rokom 2006 a ktorú v súčasnosti už využívajú aj iné štáty EÚ (napr. ČR, Francúzsko, Nemecko, Poľsko či Rakúsko).

Ak návrh vlády SR prejde schvaľovaním v slovenskom parlamente a odobrí ho prezident SR, novela zákona by mala byť účinná od 1. decembra 2019. Minimálny vek na vedenie motorových vozidiel skupiny C a CE by sa potom mal znížiť z 21 rokov na 18 rokov a na vedenie motorových vozidiel skupiny D a DE z 24 rokov na 21 rokov pri spôsobe a obmedzeniach, ktoré vyplývajú zo smernice EP a Rady (EÚ) 2018/645 prenesenej uznesením vlády SR č. 469/2019.

Návrh takisto zavádza napríklad obdobu skúšobnej doby (dva roky od udelenia vodičského oprávnenia skupiny B), v rámci ktorej sa po dvoch závažných priestupkoch alebo prekročeniach rýchlosti budú musieť vodiči podrobiť doškoľovaciemu kurzu v autoškole, rehabilitačnému programu u dopravného psychológa a preskúšaniu pravidiel na polícii. Celý materiál a ďalšie návrhy na zmeny zákonov novelou je možné si pozrieť aj tu.

Text: red, ilustračné foto: Dreamstime

Zverejnené v Novinky
piatok, 10 máj 2019 08:58

Taxislužba od 1. apríla 2019

Od 1. apríla 2019 sa výrazne zmenili podmienky podnikania v taxislužbe. Rámec podmienok na prevádzkovanie taxislužby bol stanovený ešte v roku 2012. Aplikačná prax od roku 2012 však ukázala, že niektoré podmienky je vhodné revidovať aj v súvislosti s úpravou moderných foriem podnikania.

Podmienky podnikania v taxislužbe, ktoré sú upravené v zákone č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 56/2012 Z. z.“), sa od 1. apríla 2019 výrazne zmenili. Pripomeňme, že podľa zákona č. 56/2012 Z. z. je taxislužbou akákoľvek preprava osôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča za odplatu.

Novela zákona

Novela zákona č. 56/2012 Z. z. je v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnená ako zákon č. 9/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dá sa nájsť aj na webe: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/9/20190401

Zmeny, ktoré prináša táto novela, sú predovšetkým tieto:

- ruší sa odborná spôsobilosť v taxislužbe,

- ruší sa finančná spoľahlivosť v taxislužbe,

- rušia sa skúšky na vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby,

- upravuje sa pracovnoprávny vzťah vodiča vozidla taxislužby k prevádzkovateľovi taxislužby,

- upravujú sa podmienky bezúhonnosti,

- ruší sa vek vodičov vozidiel taxislužby,

- rušia sa požiadavky na vozidlo taxislužby,

- zavádza sa prevádzkovanie dispečingu,

- upravujú sa správne poplatky v súvislosti s týmito zmenami.

Novelou sa okrem iného ruší aj vymedzené územie v prípade platnosti koncesie. Podľa zákona platného do 31. marca 2019 koncesia oprávňovala dopravcu ponúkať dopravné služby a uzatvárať zmluvy o preprave osôb len na území vymedzenom v koncesii. Dopravca mohol prepraviť cestujúceho z územia vymedzeného v koncesii do ktoréhokoľvek cieľového miesta v Slovenskej republike alebo v cudzine a z cieľového miesta v Slovenskej republike na územie vymedzené v koncesii, alebo prepraviť cestujúceho aj z iného miesta v Slovenskej republike, ako je územie vymedzené v koncesii, ak cieľové miesto je v cudzine.

Uvedenou novelou sa tiež upravili kompetencie kontrolných orgánov s cieľom zefektívniť výkon kontroly v oblasti taxislužby a upravili sa aj sankcie za nedodržanie povinností ustanovených týmto zákonom.

Cieľ novely

Cieľom novely bolo revidovať a zjednodušiť podmienky podnikania v taxislužbe a podporiť nové trendy v oblasti kolaboratívnej ekonomiky a využívanie digitálnych platforiem pri podnikaní v oblasti prepravy osôb. Cieľom novely bolo okrem iného aj stanoviť jednotné pravidlá, ktoré budú platiť pre všetkých prevádzkovateľov taxislužby rovnako.

Taxislužba vs. dispečing

Novelou zákona sa upravili podmienky na vydanie koncesie a zároveň sa zaviedla nová regulovaná činnosť „prevádzkovanie dispečingu“. V tejto súvislosti bola navrhnutá nová definícia dispečingu, pod ktorým sa rozumie sprostredkovanie služieb prepravy osôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča, napríklad prostredníctvom telefónu, digitálnej platformy, alebo iným spôsobom.

Taxi 4x

Na prevádzkovanie taxislužby je potrebná koncesia. Táto požiadavka platí aj naďalej, avšak po novele zákona držiteľ tejto koncesie môže prevádzkovať aj dispečing. Podľa prechodných ustanovení k úpravám účinným od 1. apríla 2019 koncesie vydané pred 1. aprílom 2019 oprávňujú ich držiteľov aj na prevádzkovanie dispečingu. Z uvedeného vyplýva, že ak súčasný držiteľ koncesie bude chcieť prevádzkovať aj dispečing, nemusí meniť súčasne platnú koncesiu, po novom ho táto koncesia bude oprávňovať aj na prevádzkovanie dispečingu.

Ak však bude nový podnikateľ, ktorý bude chcieť prevádzkovať len dispečing s tým, že nebude chcieť prevádzkovať taxislužbu a bude len sprostredkovávať prepravy prostredníctvom prevádzkovateľov taxislužby, ten si bude musieť požiadať okresný úrad v sídle kraja o vydanie povolenia na prevádzkovanie dispečingu. Toto povolenie oprávňuje len na prevádzkovanie dispečingu, nie však na prevádzkovanie taxislužby.

Novelou zákona sa okrem iného upravuje aj zákaz činnosti v prípade, ak osoba opakovane prevádzkuje taxislužbu bez koncesie, alebo sprostredkováva služby prepravy osôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča napríklad prostredníctvom telefónu, digitálnej platformy alebo iným spôsobom bez povolenia na prevádzkovanie dispečingu.

Bezúhonnosť

S účinnosťou od 1. apríla 2019 sa zosúladila bezúhonnosť prevádzkovateľa taxislužby a vodiča vozidla taxislužby. Zároveň sa upravila aj bezúhonnosť prevádzkovateľa dispečingu. V rámci bezúhonnosti sa bude posudzovať aj výpis z evidenčnej karty vodiča (či nebol danej osobe uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, alebo nebola uložená sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlo v priestupkovom konaní). Okrem toho sa bude zohľadňovať, či nebol danej osobe uložený zákaz činnosti podľa zákona č. 56/2012 Z. z.

Koncepcia určenia ceny

Novela zákona zároveň určuje dve možnosti stanovenia ceny za prepravu. Tá môže byť:

a, určená na základe prejdenej vzdialenosti alebo času, alebo

b, dohodnutá pred začatím prepravy prostredníctvom digitálnej platformy, písomne, telefonicky alebo iným spôsobom.

Ak cena za prepravu je určená na základe prejdenej vzdialenosti alebo času, vozidlo taxislužby musí byť vybavené funkčným taxametrom, ktorý spĺňa požiadavky na určené meradlá, umožňuje cestujúcemu počas prepravy sledovať okamžitú cenu cestovného a vydáva potvrdenku o zaplatenom cestovnom.

Vodič vozidla taxislužby

Z pohľadu vodiča vozidla taxislužby je potrebné rozlíšiť, či vodič poskytuje taxislužbu prostredníctvom dispečingu, alebo jazdí pre prevádzkovateľa taxislužby.

- Vodič, ktorý bude jazdiť pre dispečing, musí mať koncesiu, pretože podľa novely zákona je prevádzkovateľ dispečingu povinný sprostredkovať prepravu len prostredníctvom prevádzkovateľov taxislužby.

- Vodič, ktorý bude jazdiť pre prevádzkovateľa taxislužby (ktorý má koncesiu), musí byť v pracovnoprávnom vzťahu k tomuto prevádzkovateľovi taxislužby. Vyplýva to z ustanovenia, podľa ktorého prevádzkovateľ taxislužby je povinný zabezpečiť poskytovanie služieb prostredníctvom vodičov vozidiel taxislužby, ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi taxislužby, ak nie je touto osobou prevádzkovateľ taxislužby. Od 1. apríla 2019 sa mení vzťah vodiča k prevádzkovateľovi taxislužby, a to z pracovného pomeru na pracovnoprávny vzťah. V zákone však naďalej zostáva podmienka, že vodičom vozidla taxislužby môže byť len ten, kto je držiteľom preukazu vodiča vozidla taxislužby.

Príslušný úrad

Zákon č. 56/2012 Z. z. upravuje aj kompetencie dopravných správnych orgánov. Podľa zákona č. 56/2012 Z. z. koncesie na výkon taxislužby, osvedčenia vozidla taxislužby a povolenia na prevádzkovanie dispečingu udeľuje a odníma okresný úrad v sídle kraja. Okresný úrad v sídle kraja zároveň vydáva preukazy vodiča vozidla taxislužby a ich duplikát a odníma tieto preukazy.

Poplatky

Poplatky v oblasti taxislužby od 1. apríla 2019 sú:

- podanie žiadosti o udelenie koncesie na výkon taxislužby – 30 eur,

- podanie žiadosti o udelenie povolenia na prevádzkovanie dispečingu – 50 eur,

- podanie žiadosti o vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby alebo jeho duplikátu – 50 eur,

- podanie žiadosti o odňatie povolenia na prevádzkovanie dispečingu alebo koncesie na taxislužbu – 10 eur.

 

Text: Ing. Hana Jurkovičová, PhD., ilustračné foto: Daimler AG, Dreamstime

Zverejnené v Novinky
piatok, 21 december 2018 11:12

Novela zákona o cestnej doprave

Národná rada SR 6. decembra 2018 schválila novelu, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorou sa menia a dopĺňajú aj niektoré ďalšie zákony.

Novú úpravu, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť od 1. apríla 2019 (schválené znenie tu), podpísal 12. decembra aj prezident SR Andrej Kiska. Novelou sa podľa slovenského ministerstva dopravy majú vytvoriť najmä vhodnejšie podmienky na podnikanie v taxislužbe. Okrem toho sa však viaceré úpravy týkajú aj oblasti cestnej dopravy. Na tie sa pozrime bližšie.

Ak držiteľom povolenia prevádzkovateľa cestnej dopravy je fyzická osoba, platnosť povolenia zanikne aj dňom smrti jeho držiteľa, ak v prevádzkovaní cestnej dopravy nebudú pokračovať jeho dedičia. Upravujú sa napríklad podmienky týkajúce sa vedúceho dopravy v cestnej doprave. Vedúci dopravy bude môcť riadiť dopravné činnosti najviac v štyroch rozličných podnikoch s vozidlovým parkom, v ktorom je spolu najviac 50 vozidiel. Toto obmedzenie počtu vozidiel sa však nebude vzťahovať na vedúceho dopravy, ktorý je skutočne spojený s podnikom (interný vedúci dopravy) a riadi iba jeden podnik. Po novom sa upraví tiež povinnosť oznámiť dopravnému správnemu orgánu pri právnickej osobe aj zmenu osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom jej štatutárneho orgánu. Zmení sa povinnosť dopravcu vzhľadom na poistenie. Podľa zákona bude dopravca vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu na prepravovanom tovare vo vnútroštátnej doprave (poistenie vnútroštátneho dopravcu) a pri medzinárodnej cestnej nákladnej doprave povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu na prepravovanom tovare v medzinárodnej doprave (podľa dohovoru CMR).

 

TB NEWSLETTER

Novelou sa tiež v zákone č. 462/2007 Z. z. spresňujú ustanovenia týkajúce sa pracovného pomeru vodičov. Vodič v cestnej doprave bude môcť byť iba tzv. mobilný zamestnanec (mobilný pracovník) v pracovnom pomere k zamestnávateľovi (dopravcovi – prevádzkovateľovi cestnej dopravy), alebo samostatne zárobkovo činný vodič, avšak povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a licencia Spoločenstva bude musieť byť na jeho meno, čiže vodič musí byť zároveň dopravcom v cestnej doprave. Činnosť vodiča v osobnej a nákladnej cestnej doprave na základe živnosti s rôznou špecifikáciou predmetu podnikania s obsahom, ktorý zahŕňa vedenie cudzieho motorového vozidla, už nebude možná. V tejto súvislosti sa upravili aj pokuty, vrátane blokového konania. Podrobný prehľad novej legislatívy prinesieme v prvom čísle magazínu Truck & business 2019.

Text: rak, ilustračné foto: DT

Zverejnené v Novinky

Ministerstvo dopravy a výstavby SR pripravilo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Tento návrh sa nachádza momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní a pripomienky je možné podať do 16. júla 2018. Materiál je možné stiahnuť na stránke TU. Cieľom predloženého návrhu zákona je podľa ministerstva dopravy upraviť a zjednodušiť podmienky v taxislužbe na základe aplikačnej praxe a nastaviť vhodnejšie princípy tak, aby sa v čo najväčšej miere zamedzilo nelegálnemu spôsobu podnikania v taxislužbe. Zároveň návrh zákona má reagovať aj na nové trendy a podporiť využívanie digitálnych platforiem pri podnikaní v oblasti prepravy osôb. Predložený návrh zákona má aj za cieľ harmonizovať vnútroštátne právo s právom Európskej únie v oblasti vnútroštátnej prepravy nebezpečného tovaru.

TB NEWSLETTER

Text: red, ilustračné foto: Dreamstime

Zverejnené v Novinky

Národná rada Slovenskej republiky (NR SR) na svojej 28. schôdzi 14. marca schválila vládny návrh zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ten zároveň precizuje 11 vykonávacích vyhlášok, ktoré súvisia s problematikou.

 

Súčasný zákon NR SR č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v znení neskorších predpisov platí od roku 2004 a bol už 19-krát novelizovaný. Ministerstvo dopravy sa preto rozhodlo vypracovať úplne nový zákon o prevádzke vozidiel najmä z dôvodu nových predpisov o schvaľovaní, dohľadu nad trhom a balíčka opatrení Európskej únie v súvislosti s kontrolami technického stavu vozidiel.

Cieľom zákona o prevádzke vozidiel je komplexne riešiť problematiku podmienok prevádzky vozidiel v cestnej premávke. Zákon tak okrem iného upravuje schvaľovanie vozidiel na prevádzku v cestnej premávke, doklady vozidla, prevádzku vozidiel v cestnej premávke či cestné technické kontroly vrátane systému kontroly upevňovania nákladu, tiež kontroly vozidiel, ako napríklad technické kontroly, emisné kontroly a kontroly originality, či montáž plynových zariadení.

Po schválení legislatívy sa z často diskutovaných zmien v praxi dočkáme napríklad zníženia postihov za chýbajúcu platnú technickú a emisnú kontrolu, ktorá po dodatočnom splnení povinnosti a úhrade do 15 dní bude 55 eur. Služby technickej a emisnej kontroly nakoniec nebudú úplne liberalizované, ministerstvo dopravy bude na ne nad rámec stanovej siete vypisovať výberové konanie a udeľovať poverenie po splnení stanovených kritérií.

Text: red, ilustračné foto: NR SR

Zverejnené v Novinky
štvrtok, 15 február 2018 20:53

K e-CMR pristúpilo aj Turecko

Turecko vytvára spolu so svojimi susedmi koridor pre digitalizáciu cestnej dopravy medzi Áziou a Európou. Ako informuje Medzinárodná únia cestnej dopravy (IRU), je to vďaka tomu, že Turecko pripúšťa ako možnosť na používanie popri elektronických karnetoch TIR aj elektronické nákladné listy e-CMR. Tie sú zjednodušenou - elektronicky uzatvorenou prepravnou zmluvou na podklade elektronického nákladného listu.

Turecko má ako tranzitný uzol pre globálny obchod medzi Východom a Západom strategickú polohu. Krajina je najnovším štátom, ktorý pristúpil k dodatkovému protokolu k Dohovoru CMR z roku 2008 a rozhodla sa pre trend „bezpapierových“ operácií. Krok Ankary je výsledkom úspešného pilotného projektu používania elektronických karnetov TIR medzi Tureckom a Iránom z minulého roka a podľa IRU predstavuje významný posun smerom k širšiemu globálnemu zavedeniu digitálnych dopravných a logistických riešení vrátane colného tranzitu.

Pristúpenie Turecka k možnosti e-CMR posilňuje podľa IRU širšie úsilie v regióne. Grécko spustilo v roku 2017 národnú pilotnú operáciu s cieľom rozširovania elektronizácie. Rumunsko podľa únie dopravcov zasa nedávno posilnilo dynamiku smerom k pristúpeniu k dodatkovému protokolu, zatiaľ čo Bulharsko - ktoré už pristúpilo k dodatkovému protokolu – má zaviesť e-CMR čoskoro. Irán pristúpil k protokolu minulý rok v novembri a ruská a moldavská vláda prijala dekréty o pristúpení k e-CMR nedávno.

Dodatkový protokol k Dohovoru CMR týkajúci sa e-CMR je účinný od 5. júla 2011. Doteraz k nemu pristúpilo 15 krajín: Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Holandsko, Irán, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko a Turecko.

Text: rak, ilustračné foto

Zverejnené v Novinky

Trafficban

Prihláška na odber noviniek

Chcete mať najčerstvejšie informácie zo sveta dopravy?
Zaregistrujte sa na odber nášho newslettera.

Zadajte Váš e-mail
Invalid Input

Facebook

Ak sa Vám naša stránka páči, podporte nás aj na našom facebookovom profile.

Návštevnosť

Práve tu je 48 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Redakcia
Truck & Business

Auto Business Media, s. r. o.
Drieňová 23
821 01 Bratislava

Tel.: +421 2 39 00 91 75
Fax: +421 2 39 00 91 75Riaditeľ vydavateľstva, inzercia:
Ján Keder
GSM: +421 911 915 308

Šéfredaktor magazínu, články:
GSM: +421 911 915 309

E-mail: info@truck-business.sk

Používaním stránok prevádzkovateľa AUTO BUSINESS MEDIA s.r.o. súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.