Vytlačiť túto stránku

Taxislužba od 1. apríla 2019

Posted On piatok, 10 máj 2019 08:58
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Od 1. apríla 2019 sa výrazne zmenili podmienky podnikania v taxislužbe. Rámec podmienok na prevádzkovanie taxislužby bol stanovený ešte v roku 2012. Aplikačná prax od roku 2012 však ukázala, že niektoré podmienky je vhodné revidovať aj v súvislosti s úpravou moderných foriem podnikania.

Podmienky podnikania v taxislužbe, ktoré sú upravené v zákone č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 56/2012 Z. z.“), sa od 1. apríla 2019 výrazne zmenili. Pripomeňme, že podľa zákona č. 56/2012 Z. z. je taxislužbou akákoľvek preprava osôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča za odplatu.

Novela zákona

Novela zákona č. 56/2012 Z. z. je v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnená ako zákon č. 9/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dá sa nájsť aj na webe: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/9/20190401

Zmeny, ktoré prináša táto novela, sú predovšetkým tieto:

- ruší sa odborná spôsobilosť v taxislužbe,

- ruší sa finančná spoľahlivosť v taxislužbe,

- rušia sa skúšky na vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby,

- upravuje sa pracovnoprávny vzťah vodiča vozidla taxislužby k prevádzkovateľovi taxislužby,

- upravujú sa podmienky bezúhonnosti,

- ruší sa vek vodičov vozidiel taxislužby,

- rušia sa požiadavky na vozidlo taxislužby,

- zavádza sa prevádzkovanie dispečingu,

- upravujú sa správne poplatky v súvislosti s týmito zmenami.

Novelou sa okrem iného ruší aj vymedzené územie v prípade platnosti koncesie. Podľa zákona platného do 31. marca 2019 koncesia oprávňovala dopravcu ponúkať dopravné služby a uzatvárať zmluvy o preprave osôb len na území vymedzenom v koncesii. Dopravca mohol prepraviť cestujúceho z územia vymedzeného v koncesii do ktoréhokoľvek cieľového miesta v Slovenskej republike alebo v cudzine a z cieľového miesta v Slovenskej republike na územie vymedzené v koncesii, alebo prepraviť cestujúceho aj z iného miesta v Slovenskej republike, ako je územie vymedzené v koncesii, ak cieľové miesto je v cudzine.

Uvedenou novelou sa tiež upravili kompetencie kontrolných orgánov s cieľom zefektívniť výkon kontroly v oblasti taxislužby a upravili sa aj sankcie za nedodržanie povinností ustanovených týmto zákonom.

Cieľ novely

Cieľom novely bolo revidovať a zjednodušiť podmienky podnikania v taxislužbe a podporiť nové trendy v oblasti kolaboratívnej ekonomiky a využívanie digitálnych platforiem pri podnikaní v oblasti prepravy osôb. Cieľom novely bolo okrem iného aj stanoviť jednotné pravidlá, ktoré budú platiť pre všetkých prevádzkovateľov taxislužby rovnako.

Taxislužba vs. dispečing

Novelou zákona sa upravili podmienky na vydanie koncesie a zároveň sa zaviedla nová regulovaná činnosť „prevádzkovanie dispečingu“. V tejto súvislosti bola navrhnutá nová definícia dispečingu, pod ktorým sa rozumie sprostredkovanie služieb prepravy osôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča, napríklad prostredníctvom telefónu, digitálnej platformy, alebo iným spôsobom.

Taxi 4x

Na prevádzkovanie taxislužby je potrebná koncesia. Táto požiadavka platí aj naďalej, avšak po novele zákona držiteľ tejto koncesie môže prevádzkovať aj dispečing. Podľa prechodných ustanovení k úpravám účinným od 1. apríla 2019 koncesie vydané pred 1. aprílom 2019 oprávňujú ich držiteľov aj na prevádzkovanie dispečingu. Z uvedeného vyplýva, že ak súčasný držiteľ koncesie bude chcieť prevádzkovať aj dispečing, nemusí meniť súčasne platnú koncesiu, po novom ho táto koncesia bude oprávňovať aj na prevádzkovanie dispečingu.

Ak však bude nový podnikateľ, ktorý bude chcieť prevádzkovať len dispečing s tým, že nebude chcieť prevádzkovať taxislužbu a bude len sprostredkovávať prepravy prostredníctvom prevádzkovateľov taxislužby, ten si bude musieť požiadať okresný úrad v sídle kraja o vydanie povolenia na prevádzkovanie dispečingu. Toto povolenie oprávňuje len na prevádzkovanie dispečingu, nie však na prevádzkovanie taxislužby.

Novelou zákona sa okrem iného upravuje aj zákaz činnosti v prípade, ak osoba opakovane prevádzkuje taxislužbu bez koncesie, alebo sprostredkováva služby prepravy osôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča napríklad prostredníctvom telefónu, digitálnej platformy alebo iným spôsobom bez povolenia na prevádzkovanie dispečingu.

Bezúhonnosť

S účinnosťou od 1. apríla 2019 sa zosúladila bezúhonnosť prevádzkovateľa taxislužby a vodiča vozidla taxislužby. Zároveň sa upravila aj bezúhonnosť prevádzkovateľa dispečingu. V rámci bezúhonnosti sa bude posudzovať aj výpis z evidenčnej karty vodiča (či nebol danej osobe uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, alebo nebola uložená sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlo v priestupkovom konaní). Okrem toho sa bude zohľadňovať, či nebol danej osobe uložený zákaz činnosti podľa zákona č. 56/2012 Z. z.

Koncepcia určenia ceny

Novela zákona zároveň určuje dve možnosti stanovenia ceny za prepravu. Tá môže byť:

a, určená na základe prejdenej vzdialenosti alebo času, alebo

b, dohodnutá pred začatím prepravy prostredníctvom digitálnej platformy, písomne, telefonicky alebo iným spôsobom.

Ak cena za prepravu je určená na základe prejdenej vzdialenosti alebo času, vozidlo taxislužby musí byť vybavené funkčným taxametrom, ktorý spĺňa požiadavky na určené meradlá, umožňuje cestujúcemu počas prepravy sledovať okamžitú cenu cestovného a vydáva potvrdenku o zaplatenom cestovnom.

Vodič vozidla taxislužby

Z pohľadu vodiča vozidla taxislužby je potrebné rozlíšiť, či vodič poskytuje taxislužbu prostredníctvom dispečingu, alebo jazdí pre prevádzkovateľa taxislužby.

- Vodič, ktorý bude jazdiť pre dispečing, musí mať koncesiu, pretože podľa novely zákona je prevádzkovateľ dispečingu povinný sprostredkovať prepravu len prostredníctvom prevádzkovateľov taxislužby.

- Vodič, ktorý bude jazdiť pre prevádzkovateľa taxislužby (ktorý má koncesiu), musí byť v pracovnoprávnom vzťahu k tomuto prevádzkovateľovi taxislužby. Vyplýva to z ustanovenia, podľa ktorého prevádzkovateľ taxislužby je povinný zabezpečiť poskytovanie služieb prostredníctvom vodičov vozidiel taxislužby, ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi taxislužby, ak nie je touto osobou prevádzkovateľ taxislužby. Od 1. apríla 2019 sa mení vzťah vodiča k prevádzkovateľovi taxislužby, a to z pracovného pomeru na pracovnoprávny vzťah. V zákone však naďalej zostáva podmienka, že vodičom vozidla taxislužby môže byť len ten, kto je držiteľom preukazu vodiča vozidla taxislužby.

Príslušný úrad

Zákon č. 56/2012 Z. z. upravuje aj kompetencie dopravných správnych orgánov. Podľa zákona č. 56/2012 Z. z. koncesie na výkon taxislužby, osvedčenia vozidla taxislužby a povolenia na prevádzkovanie dispečingu udeľuje a odníma okresný úrad v sídle kraja. Okresný úrad v sídle kraja zároveň vydáva preukazy vodiča vozidla taxislužby a ich duplikát a odníma tieto preukazy.

Poplatky

Poplatky v oblasti taxislužby od 1. apríla 2019 sú:

- podanie žiadosti o udelenie koncesie na výkon taxislužby – 30 eur,

- podanie žiadosti o udelenie povolenia na prevádzkovanie dispečingu – 50 eur,

- podanie žiadosti o vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby alebo jeho duplikátu – 50 eur,

- podanie žiadosti o odňatie povolenia na prevádzkovanie dispečingu alebo koncesie na taxislužbu – 10 eur.

 

Text: Ing. Hana Jurkovičová, PhD., ilustračné foto: Daimler AG, Dreamstime

Čítať 1043 krát

Súvisiace položky (podľa značky)